Svátek má: Libuše|Amálie

Regiony

Velikost textu:

Hubálov se v úterý 1.října stane součástí Jičína

Hubálov se v úterý 1.října stane součástí Jičína

Město Jičín se v úterý 1.října 2019 rozroste o 63 obyvatel a o 53 062 m2. Bude k němu totiž připojeno katastrální území Hubálov.

Podpis smluv
29. září 2019 - 08:00

Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku ve středu 25. září 2019 podepsali starosta obce Tuř Martin Řehák a starosta města Jičína JUDr. Jan Malý. Převod Hubálova iniciovala obec Tuř. Po přípravách záměru a smluv byla změna většinově schválena zastupitelstvy Tuři a Jičína. Účinnost smlouvy o převodu je nastavena právě od 1. října. Katastrální úřad k tomuto datu provede přepis pozemků.

Samotný akt převodu celého katastrálního území je velmi komplexní administrativní záležitostí. Dokonce lze říct, že v moderní době je bezprecedentní, a to bráno v kontextu celé ČR. Město Jičín celou věc diskutovalo s několika úřady a státními institucemi. Klíčové bylo hlavně jednání dne 26. března 2019 na Ministerstvu vnitra ČR, kde byl probrán procesní postup, aby převod katastrálního území proběhl v souladu s platnými zákony. Dne 29. dubna 2019 Zastupitelstvo města Jičína většinově schválilo záměr připojení Hubálova. Smluvní podklady následně připravilo Právní a personální oddělení MěÚ Jičín.

Co tato změna znamená pro Jičín? Příjmová složka rozpočtu ročně posílí přibližně o 900 tisíc Kč. Jičín získá strategické pozemky v jižním směru, které v budoucnu využije pro svůj rozvoj. Začne rovněž příprava územního plánu Hubálova, který v současnosti neexistuje a který následně bude začleněn do územního plánu jičínského. Je také pravdou, že město Jičín bude muset investovat do tamější infrastruktury, zvláště do vodovodního řadu a do kanalizace.

Náklady na vybudování infrastruktury budou rozděleny do mnoha budoucích let a nepůjde o jednorázový výdaj pro městský rozpočet. Dílčích změn dozná také krizové řízení a agenda Městské policie Jičín, která bude i tam provádět například odchyt psů. Školství změna neovlivní, protože tamější děti většinou již navštěvují jičínské školy.

Starostové rovněž podepsali dohodu o budoucím převodu nemovitostí v Hubálově. Jičín by je měl od Tuře získat bezplatně, tak jako pozemky. Jedná se o dva objekty.

Město Jičín také získalo vyjádření Státního okresního archivu. Historicky, v roce 1850, byly Hubálov a Tuř součástí samosprávy Popovic. Přibližně o 30 let později došlo k osamostatnění obce Tuř, která získala také Hubálov a Butoves. V roce 1919 se tyto části oddělily a vznikly tři samostatné obce, a to až do roku 1960. Tehdy se Hubálov připojil opět k Tuři. V současné době jsou Popovice i Popovičky součástí města Jičína.

Co tato změna znamená pro Hubálovské? Každé domácnosti byl odeslán dopis, který všechny zásadní náležitosti popisuje. Rozdělme je do několika bodů:

Sbor dobrovolných hasičů v Jičíně již sídlí v nové zbrojnici


Občanské průkazy: Hubálovští musí do lhůty 15 dnů od připojení Hubálova vyměnit občanské průkazy. Mění se totiž adresa trvalého bydliště. Poplatek za výměnu nebude vybírán.

Česká správa sociálního zabezpečení: Hubálovští mají povinnost oznámit České správě sociálního zabezpečení (Okresní správě sociálního zabezpečení) změnu identifikačních údajů – v tomto případě změnu adresy trvalého bydliště. Tato povinnost se týká občanů, osob samostatně výdělečně činných, zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů a poživatelů dávek důchodového a nemocenského pojištění. Zaměstnanec má primární povinnost sdělit změnu svému zaměstnavateli. OSVČ a zaměstnavatele hlásí změnu svých adresních údajů rovněž Okresní správě sociálního zabezpečení. Příjemci důchodů pak přímo České správě sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojišťovna: Pojištěnci mají povinnost sdělit změnu do 30 dnů.

Místní poplatky: Občané mají ohlašovací povinnosti dle zákona o místních poplatcích a obecně závazných vyhlášek (je nutné provést odhlášení v obci Tuř a splnit ohlašovací povinnost k placení místních poplatků za komunální odpad a psy, a to ve lhůtě do 15 dnů od vzniku její povinnosti.

Obecně závazné vyhlášky: Od 1. října 2019 platí pro Hubálovské, stejně jako pro všechny občany Jičína, všechny obecně závazné vyhlášky vydané městem. Jejich seznam je na webu města www.mujicin.cz, v sekci Městský úřad – Vyhlášky a nařízení.

Řidičské průkazy: Není nutné vyměňovat řidičské a technické průkazy.

Živnostenské podnikání: Podle živnostenského zákona není podnikatel povinen oznamovat změny, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému cizinců.

Kostel sv. Bartoloměje v Divišově skrývá hrobku rodu Šternberků

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Jan Jireš, tiskový mluvčí Městského úřadu Jičín.

(jv,kralovehradeckenovinky.cz,foto:arch.měú)