Svátek má: Ondřej

Komentáře

Vyzývám občany Prahy 6

Vzhledem k tomu, že nejsem místně příslušný, přesněji řečeno, nemám trvalé bydliště v Praze 6 a nemohu podat oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona č.122 o válečných hrobech a pietních místech, resp. o změně zákona č. 256/2001 Sb o pohřebnictví.

                                                        V Y Z Ý V Á M

občany městského obvodu Prahy 6 (pokud tak už neučinili), aby v rámci svých občanských a také zákonných  práv podali oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona č. 122/ 2004 Sb.,o válečných hrobech a pietních místech, kterého se mohl dopustit pan  

                             Ondřej  K o l á ř , starosta městské části Praha 6,

na jehož popud  zastupitelé Prahy 6 schválili usnesení, že památník maršála Koněva se přestěhuje a nahradí jej nový památník osvobození Prahy.

Zákon č. 122/2004 S., určuje, co je považováno válečným hrobem a jak má být prováděna péče o tyto hroby. Pro účely tohoto zákona se válečným hrobem rozumí místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, nebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný, včetně náhrobků. Válečným hrobem se  dále rozumí i pietní místo, kterým může být pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti operaci nebo v důsledku válečného zajetí, v odboji. Právě tato druhá definice pietního místa, symbolu velitele válečných operací a padlých obětí vojenské události - což byl pravý a jediný záměr zřizovatelů, nikoli ideologie! - se vztahuje na sochu Koněva.Jednáním, resp. usnesením, které schválili zastupitelé  MČ Prahy 6 zřejmě v důsledku neznalostí, případně úmyslného nerespektování zákona č. 122/2004 Sb.,    se dopustili (mohli dopustit) přestupku, neboť podle tohoto zákona, § 5 Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob,  odst 1, písm. c)  - kdo provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu, anebo přemístí nebo zruší válečný hrob bez souhlasu ministerstva, bude mu uložena pokuta 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
    
Dále podle § 21 o Přestupcích proti pořádku ve státní správě  se podle odst. (1) písm. b) přestupku se dopustí,- kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést.
    
V tomto případě jde o skutečnost, že  starosta pan Ondřej Kolář se k pomníku a osobnosti maršála Koněva vyjadřoval nepřesně, nepravdivě, urážlivě, sděloval také informace úmyslně zkreslené a zavádějící s cílem, dosáhnout odstranění památníku     z místa jeho umístění na území Prahy 6, což se mu ovlivněním zastupitelstva, resp. jejich falešné loajality k osobě pana starosty Koláře, podařilo.
   
Kromě výše uvedeného přestupku dle zákona č. 122/2004 S., se starosta Kolář, potažmo zastupitelé MČ Prahy 6, svým jednáním dopustili porušení mezinárodní „Smlouvy mezi ČR a Ruskem o přátelských vztazích a spolupráci“, která byla schválena  Parlamentem ČR a stala se tak organickou součástí české legislativy – Sbírky zákonů ČR. Článek 21 této smlouvy říká: „Každá ze smluvních stran bude na svém území  zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich  udržování a přístup k nim!
    
Domnívám se, že jednání starosty MČ  Prahy 6 Koláře nemůže být bagatelizováno, resp. přehlíženo, že jeho bezprecedentní počínání, které vyústilo až v jím ovlivněné jednání zastupitelstva MČ Prahy 6, které rozhodlo jak rozhodlo, v každém případě však protiprávně, v rozporu se zákonem č. 122/2004 Sb., musí být vyvozeny patřičné následky. Předpokládám a také doufám, že se najdou lidé z   Prahy 6, kteří se této výzvy ujmou a svého starostu za jeho nevšední aktivitu po zásluze „odmění“! Děkuji.

Jiří  Baťa


Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
18%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
75%